Princess Victoria & Prince Daniel take Estelle to Christmas Market

Crown Princess Couple say goodbye to Tunisia's president